Internering is een juridische beschermingsmaatregel die wordt uitgesproken voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking die een misdrijf pleegden.

Waarom
internering?

Wanneer een internering door een rechter of rechtbank uitgesproken wordt, heeft men twee fundamentele zaken voor ogen:

  • Hij wil de maatschappij beschermen tegen eventuele toekomstige feiten.
  • Hij erkent tegelijk de verhoogde nood aan zorg en een aangepaste omgeving voor de persoon met het interneringsstatuut.

Een geïnterneerde persoon heeft daarom recht op zorg op maat waarbij behandeling en re-integratie centraal staan, zonder de veiligheid van de maatschappij daarbij te vergeten.

Hoe lang is iemand geïnterneerd?

De duur van een interneringstraject ligt op voorhand niet vast en heeft geen einddatum. Het traject wordt gaandeweg geëvalueerd en bijgesteld. Op vaste tijdstippen en op afroep verschijnt de geïnterneerde voor een evaluatie bij de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij), waar wordt beslist over het verdere verloop van de interneringsmaatregel.

Na bepaalde termijnen kan een definitieve invrijheidstelling worden aangevraagd aan de KBM. Het interneringstraject wordt pas beëindigd na een proefperiode (invrijheidsstelling op proef) die wordt toegekend voor een periode van minstens drie jaar en vervolgens zonder maximumtermijn kan worden verlengd per twee jaar. In geval van problemen kan een traject in het kader van een invrijheidsstelling op proef te allen tijde worden herroepen, herzien of geschorst.

De onzekerheid over de duur van de interneringsmaatregel is een belangrijk verschil met detentie. De maatregel wordt pas opgeheven als de KBM van oordeel is dat de geestesstoornis van de geïnterneerde persoon voldoende gestabiliseerd is en het risico op herhaling van nieuwe feiten gereduceerd is.

Hoe lang is iemand geïnterneerd?

Hoe verloopt een internering?

Een zorgtraject wordt op maat samengesteld. Ieder traject is dus anders. De voorzieningen die zorg bieden aan geïnterneerden zijn even divers als hun doelgroep. Er zijn verschillende gespecialiseerde residentiële voorzieningen die qua beveiliging variëren van high tot medium en low security-omgevingen, maar er bestaat ook ambulante en mobiele zorgomkadering (al dan niet binnen de reguliere zorg). Het is de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij) die beslist in welke zorgomkadering een persoon met een interneringsstatuut moet verblijven.

In het kader van een interneringsmaatregel kunnen verschillende uitvoeringsmodaliteiten toegekend worden. De uitvoeringsmodaliteiten bepalen in welke omstandigheden de internering plaatsvindt (in welke zorgomkadering, met welke vrijheden,…).

Hoe verloopt een internering?

Elke geïnterneerde is anders!

De wijze waarop de zorgverlening georganiseerd wordt, is afhankelijk van de specifieke situatie van de geïnterneerde persoon. De situatie is een wisselwerking tussen de nood aan behandeling en zorg, het risicoprofiel van de persoon en ook het veiligheidsniveau waarin iemand zich omgeeft.  

  • Nood aan behandeling en zorg: Ligt de nadruk op verzorging of wordt er nog actief rond een behandeling gewerkt?
  • Risicoprofiel: Hoe groot is de nood aan controle en toezicht? Wat zijn de kansen op herval?
  • Veiligheisniveau: Welke veiligheidsomkadering is noodzakelijk?
Driehoek Nood aan zorg, risicoprofiel en vereiste veiligheidsomkadering

Een zorgtraject krijgt o.m. vorm op basis van de onderliggende problematiek,
niet louter op basis van de ernst van de feiten.