Naar medewerkers en stakeholders

De informatieoverdracht naar medewerkers en stakeholders wordt bepaald door het beroepsgeheim. Het gedeeld beroepsgeheim bepaalt dat informatie mag gedeeld worden als een aantal voorwaarden gerespecteerd worden:

  • de informatie wordt enkel gedeeld met andere hulpverleners, die in dezelfde mate aan het beroepsgeheim gebonden zijn
  • als het delen van de informatie noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden en in het belang van de geïnterneerde oudere is
  • als de persoon met het interneringsstatuut hiervoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven en weet hoever het gedeeld beroepsgeheim reikt

Naast de bepaling met wie de informatie wordt gedeeld, moet er bepaald worden welke informatie er wordt gedeeld. Worden medewerkers enkel geïnformeerd over het feit dat een bewoner een interneringsstatuut heeft of worden de gepleegde feiten ook gecommuniceerd? Dit kan het geval zijn, onder meer met het oog op een meer persoonlijke en gerichtere observatie en opvolging van de geïnterneerde persoon. Of wordt er gekozen om deze info slechts te delen met een subgroep van medewerkers om de kwaliteit van de zorgverlening niet door stigma’s te laten beïnvloeden?

De voor- en nadelen van deze afspraken moeten grondig tegenover elkaar afgewogen en besproken worden, maar vooral geëvalueerd worden in het licht van de zorgverlening. Het is per casus een afweging wat er nice-to-know en need-to-know is om een zorg op maat te kunnen bieden.

Naar externe partners

Doordat internering zich bevindt op het raakvlak tussen justitie en zorg, is er geen gedeeld beroepsgeheim tussen de justitieassistent en de hulpverlening. Een driehoeksgesprek kan hier een oplossing bieden. Dit is een gezamenlijk gesprek tussen de geïnterneerde, justitieassistent en zorgvoorziening waarbij belangrijke informatie kan gedeeld worden.

De voorziening heeft wel een wettelijk vastgelegde meldingsplicht aan de justitieassistent als het gaat over aanwezigheden bij de opgestelde dagstructuur, stopzetting van het verblijf, moeilijkheden in de zorgverlening en risicovolle situaties.